14/06/2020- 18:36:50

La Comunitat Valenciana entra en Fase 3 durant una setmana


El R.D. 555/2020, de 5 de juny, prorroga per última vegada l'estat d'alarma i assigna al president de la Generalitat Valenciana la competència per a adoptar les mesures pertinents durant aquesta última fase de la desescalada a la C.Valenciana, excepte les vinculades a la mobilitat fora d'aquesta

 


En conseqüència, a partir de demà, entrarà en vigor el Decret 8/2020, de 13 de juny, de president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establertes durant la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Les Ordres estatals que regulen aquesta fase tindran vigència si no són substituïdes o modificades per la Presidència de la Generalitat.

Pel que fa a la llibertat de circulació, es podrà circular per tot el territori valencià, on no quedarà reservada cap franja horària a col·lectiu algun. És per això que, en el cas de contacte social amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables al COVID-19, s'hauran d'extremar aquestes mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del coronavirus i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància interpersonal mínima de seguretat de 1'5m, o, si no, mesures alternatives de protecció física, com l'ús de mascareta, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Pel que fa a l'esport directament, i si no s'especifica el contrari, es podrà entrenar en grups, sense contacte físic, de 20 persones com a màxim, excepte en el cas de persones convivents i respectant les mesures de seguretat i higiene anteriorment esmentades.
En el cas de la pràctica esportiva a l'aire lliure activitat física individual, el nombre màxim de persones per grup serà de 30. Les modalitats esportives que es practiquen per parelles també estan permeses a l'aire lliure.

A les instal·lacions esportives (a l'aire lliure, tancades i centres esportius) també es podrà entrenar individualment i les modalitats esportives que es practiquen per parelles. En aquest sentit, es podran realitzar activitats físiques en grups de fins a un màxim de 30 persones en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones en instal·lacions tancades, mantenint la distància de seguretat i sempre que no se supere l'aforament màxim permès d'un usuari per cada 4 m² de superfície útil de cada dependència d'ús esportiu d'aquesta, incloses les zones d'aigua i saunes. Tant els metres quadrats disponibles a la zona com l'aforament màxim permès estaran senyalitzats de manera visible, així com les instruccions d'ús de cadascuna, com, per exemple, als vestidors i dutxes, que ja es podran utilitzar.

Amb l'objectiu d'evitar l'acumulació de persones, així com de permetre la pràctica esportiva en condicions de seguretat i protecció sanitària, s'establiran uns sistemes d'accés i de torns, a la finalització de cadascun dels quals es netejarà i desinfectarà el material utilitzat.

Estos sistemes d'accés i torns, així com les condicions d'ús dels vestuaris i dutxes també seran aplicables a les piscines d'ús esportiu o a aquelles que s'habiliten per a aquest ús en determinades franges horàries. En aquestes, es permetrà la pràctica esportiva individual o mitjançant classes grupals d'un màxim de 10 persones, sense contacte físic i mantenint la distància mínima de seguretat recomanada i, en tot cas, l'aforament màxim permès d'1 usuari per cada 4 m² de superfície de làmina d'aigua.

Els esportistes federats no professionals de la Comunitat Valenciana podran realitzar entrenaments de tipus mitjà, consistents en l'exercici de tasques individualitzades de caràcter físic, tècnic i tàctic. El nombre màxim d'integrants per grup dependrà de si la instal·lació on s'entrena és oberta (30 persones) o tancada (20 persones), incloent-hi personal tècnic, auxiliar i responsable del material necessari. Les reunions tècniques, incloses en aquest tipus d'entrenaments, es podran dur a terme amb un màxim de 20 participants.

En qualsevol cas, s'han de mantenir les mesures de protecció, distància física i higiene, com la desinfecció després de cada ús de qualsevol equip o material en el cas que no es puga evitar l'ús compartit, així com les sanitàries i de seguretat establertes per a l'ús d'establiments d'entrenament en règim de concentració, que incloguen serveis de residència o allotjament i serveis de restauració.

A partir del pròxim diumenge, a les 00:00h, mantenir la prudència davant el coronavirus i actuar amb la mateixa responsabilitat dependrà de cadascú de nosaltres, independentment del que cada comunitat autònoma decidisca en relació al manteniment d'alguna de les mesures vigents en funció de l'evolució de la pandèmia o a l'establiment del decret nacional preparat per a la nova normalitat a la C.Valenciana.

Amb el nostre esforç esportiu, personal, però també social, hem ajudat al fet que la situació epidemiològica millore: valorem-ho en aquest inici de la volta a la pràctica esportiva aquàtica de forma normalitzada per a seguir avançant tots junts/es amb la major seguretat.

Últimes notícies